КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

• Роден език
• Чужд език
• Математически компетентности и основни знания по технологиите и природни науки
• Умения за учене
• Обществени и граждански компетентности
• Инициативност и предприемачество
• Дигитални компетентности

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Реклами