ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕТО Е НАСОЧЕНО КЪМ:
1. хора в неравностойно положение
2. дългосрочно безработни
3. хора с базово образование без професия
4. групи и фирмени екипи нуждаещи се от допълнителна или нова професионална квалификация

Обучението, дейностите и методите на преподаване в ЦПО „Възможност“ са съобразени освен с ДОИ и Европейските изисквания, също и с характеристиките и нуждите на съответната целеви групи, за да се постигне успешна трудова реализация, социална адаптация и интеграция, както и за изграждане на активна личностна позиция на пазара на труда и на работното място.

Реклами