ГОТВАЧ

Програма Б за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование
 • Минимална входяща възраст 16 години
 • Здравословно състояние – кандидатът за обучение трябва да бъде физически здрав да упражнява професията “Готвач”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

 ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството;
 • прилага технологията за производство на кухненска продукция;
 • оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството;
 • съхранява правилно хранителните продуктите;
 • приготвя ястия при стриктно спазване на рецептите;
 • участва при разработване на нови рецепти и нови менюта;

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация.

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1200 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават

 • Удостоверение за професионално обучение.

 

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 650 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

 • Срок на обучение 6 месеца
 • Брой часове по теория 276часа
 • Брой часове по учебна практика 428 часа
 • Общо 704 часа
 • Форми на обучение: Дневна, Вечерна, Задочна, Самостоятелна, Дистанционна, Кореспондентска

 

Реклами