ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Програма E за начално професионално обучение с придобиване трета степен на професионална квалификация по професия “Организатор Интернет Приложения” специалност “Електронна търговия” е разработена на основание чл.10, ал.3, т.1, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование
 • Здравословно състояние – кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • да оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата трета квалификационна степен съгласно чл. 8 ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение;
 • да познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
 • да спазва технологичната последователност при работа с компютърна техника;
 • да инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;
 • да познава правилата за използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • да прилага основните правила при използването на компютри в икономиката;
 • и да познава нормативната база, организацията, функциите и особеностите на компютърната техника в предприятието;
 • да разбира технологиите и механизмите на функциониране на компютърната техника;
 • да прилага усвоените теоретични знания за функционирането на компютърните системи, периферните устройства и компютърните мрежи в конкретни условия, като спазва нормативните документи и правилата за безопасна работа;
 • да използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;
 • да анализира дейността на предприятието и съобразно нея да създава програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране;
 • да използва класове функционални и приложни програми за управление на персонала, за човешките ресурси, за счетоводствата на фирмите и поделенията им;
 • да познава и използва услугите, които предоставя интернет във всички области на съвременния бизнес, използва електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
 • да създава и използва web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата.

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 2100 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация или са преминали през част от задължителния хорариум часове, получават:

 • Удостоверение за професионално обучение.

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1000 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

 • Общ брой часове: 1553 уч.часа
 • Брой часове по теория: 775 уч.часа
 • Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна
Реклами