КАМЕРИЕР

Програма А за начално професионално обучение с придобиване първа степен на професионална квалификация по професия “Камериер” специалност “Хотелиерство” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище: завършен шести клас
 • Минимална входяща възраст: 16 години

 ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

 • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, както и да не замърсява околната среда при работа;
 • познава, разбира и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес, както и договорните отношения между работодател и работник;
 • познава и прилага стриктно традициите на различните народи във връзка с посрещането на гости в хотела, които са от други държави;
 • продукти необходими за работата си;
 • познава общите правила за работа с компютър и да използва програмни
 • отлично запознат със структурата и йерархията на мястото за настаняване или средството за подслон;
 • използва съответните процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори;
 • описва стриктно процедурите по почистването в документацията;
 • съхранява правилно използваните материали и оборудване;

 ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация.

Bo003
<

 • ЦЕНА НА КУРСА – 600 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават Удостоверение за професионално обучение

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 350 лв. 

 ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

 • Срок на обучение: 4 месеца
 • Брой часове теория: 114 часа
 • Брой часове по учебна практика: 228часа
 • Общо: 342 часа
 • Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, Индивидуална, дистанционна
Реклами