ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия “Продавач-консултант”, код 341020 и специалност “Продавач-консултант”, код 3410201 е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

 І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище: завършено основно образование
 • Минимална входяща възраст: 16 години

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Познава изискванията за безопасна работа на работното място и опазване на околната среда
 • Познава екологичните опаковъчни суровини и материали.
 • Чуждоезикови знания и умения
 • Прилага умения за адекватно реагиране в критични ситуации в рамките на компетенциите си
 • Ефективно организиране на търговския процес и спазване технологичната последователност на операциите
 • Избира доставчици и следи пазара
 • Обработва нормативните документи
 • Познава основните стоковедни характеристики
 • Познава формите и методите на търговско обслужване „Продавач-консултант“
 • Оперира с нормативни документи
 • Познава маркетингови средства за насърчаване на продажбите
 • Умение за работа с компютър
 • Умение за работа с програмни продукти
 • Събира обработва и ползва търговска информация.

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със:Свидетелство за професионална квалификация

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1200 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават / ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ Удостоверение за професионално обучение.
udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 650 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

 • Срок на обучение 6 месеца
 • Брой часове по учебна практика 312 часа
 • Брой часове по производствена практика 378 часа
 • Общо 690 часа
 • Форми на обучение: Дневна, Вечерна, Задочна, Самостоятелна, Дистанционна, Кореспондентска
Реклами