ХЛЕБАР-СЛАДКАР

-Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия Хлебар-сладкар и специалност Производство на сладкарски изделия е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование
 • Минимална възраст 16 години
 • Здравословно състояние – кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професия, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

 • знае и прилага здравословни и безопасни условия на труд, както и всички санитарно-хигиенните норми за работа при производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 • познава основните продукти и материали в хлебопроизводството и сладкарството, технологичното им предназначение, да спазва условията за – съхранение и пренасяне на суровини и готова продукция;
 • познава технологичните процеси и обзавеждане в хлебопроизводството и сладкарството;
 • приема, оценява, съхранява и подготвя основни спомагателни суровини, материали и полуфабрикати за производство на хляб и хлебни изделия;
 • знае предназначението и принципите на действие, начините за безопасно работа с машините, съоръжения, инсталации и уреди;
 • условия на труд при производството на хляб и хлебни изделия.

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация.

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1150 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионалната квалификация или са преминали през част от задължителния хорариум часове, получават:

 • Удостоверение за професионално обучение.

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 600 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

 • Брой часове по теория 314 часа
 • Брой часове по учебна практика 364 часа
 • Общо 678 часа
 • Форми на обучение: Дневна, Вечерна, Задочна, Самостоятелна, Дистанционна, Кореспондентска

 

 

Реклами