ШИВАЧ

Програма А за начално професионално обучение с придобиване първа степен на професионална квалификация по професия “Шивач” специалност “Шивачество” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище: завършен начален етап на основно образование
 • Минимална възраст: 16 години

 ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Може да прилага основните правила за безопасност на работното място и да не замърсява околната среда;
 • спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в производство;
 • разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • разбира и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на съответните операции;
 • познава процесите в производството на текстил и облекло, както и машините и съоръженията;
 • да извършва операции: пришиване на копчета, подшиване на подгъви, оплитане и прорязване на илици и други;
 • да работи с основни видове шевни машини;
 • изработва (вкл. с подлепване) и съединява детайли на облекло;
 • изработва битови изделия – покривки, пердета, спално бельо и други;
 • да извършва ръчно и машинно репарации на облекла;
 • работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;
 • знае и изпълнява нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Завършено професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация
Bo003

ЦЕНА НА КУРСА 600лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация/ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ Удостоверение за професионално обучение.

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

ЦЕНА НА КУРСА 350лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

Срок на обучение 3 месеца

Брой часове по теория 126 часа

Брой часове по учебна практика 214 часа

Общо 340 часа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна

 

Реклами