ОФИС СЕКРЕТАР

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 31 от 24.11.2003 г., обнародвана в ДВ бр. 16/27.02.2004 г., която определя ДОИ за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия ОФИС СЕКРЕТАР с код 346210 и специалност Административно обслужване 3460201.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование
  • Входяща минимална възраст: 16 години

ІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация
Bo003

  • ЦЕНА НА КУРСА: 1300 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават/ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ Удостоверение за професионално обучение
udostoverenie-profesionalno-obuchenie

  • ЦЕНА НА КУРСА: 670 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  •  Срок на обучение: 3 месеца
  • Брой часове по теория: 291 уч.часа
  • Брой часове по практика: 494 уч.часа
  • Общо: 785 уч.часа
  • Форми на обучение: Дневна, Вечерна, Задочна, Индивидуална, Дистанционна
Реклами