ОЗЕЛЕНИТЕЛ

Програма Б за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионално направление: 622 Градинарство (паркове и градини), професията: 622020 Озеленител, Специалности: 6220201 Цветарство и 6220202 “Парково строителство и озеленяване“ основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище: завършено основно образование
 • Минимална възраст: 16 години

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • познаване и прилагане на технологиите и методите, прилагани в цветопроизводството и парковото строителство
 • познаване устройството и принципа на работа, съхраняване и работа с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените дейности и парковото строителство
 • познава екологичните и биологичните особености и изисквания на дървесните, храстовите, цветните и тревистите видове
 • познаване и прилагане на основните методи и средства за защита на парковата растителност
 • познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя
 • познава и прилага методите за създаване и оформяне на цветни лехи
 • познава и прилага технологиите за украса и интериорно озеленяване
 • познава и прилага техники на аранжиране и композиция на букети, венци и гирлянди

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация.

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1200 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификацияили са минали през част от задължителния хорариум часове получават: Удостоверение за професионално обучение

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 650 лв.

 ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

 • Срок на обучение: 6 месеца
 • Брой часове по теория: 276часа
 • Брой часове по производствена практика: 428 часа
 • Общо: 704 часа
 • Форми на обучение: Дневна, Вечерна, Задочна, Самостоятелна, Дистанционна, Кореспондентска
Реклами