ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионална квалификация по професия “Оперативен счетоводител” специалност “Оперативно счетоводство” е разработена на основание чл.10, ал.3, т.1, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 1. Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование с право за явяване на зрелостни изпити
 2. Минимална входяща възраст: 16 години

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • да познава стопанското управление на страната и да разбира съществуващите икономическите отношения, процеси и явления;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работник и работодател;
 • общата теория на пазарната икономика;
 • дейността на предприятието и неговите вътрешни актове;
 • стратегическият мениджмънт на предприятието;
 • организационно-управленската структура на предприятието;
 • нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 • счетоводната терминология;
 • видовете счетоводни документи;
 • правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 • правилата за обработване, сортиране, съхранение на статистическа информация и формите процеса на документооборота в предприятието;
 • счетоводните операции, механизмите и технологията за тяхното осъществяване;
 • информационните технологии и програмните продукти използвани в счетоводството;
 • видове финансово-счетоводен контрол в предприятието;
 • данъчно облагане;
 • социално и здравно осигуряване;
 • финансовият и данъчният контрол;
 • документация необходима за отпускане на кредити;
 • документи, необходими за извършване на разплащания по банков път.
 • приходите и разходите от дейността на предприятието;
 • условия и документи при кандидатстване и назначаване на работа;
 • правилата и изискванията свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • правила и особености при създаването на професионални контакти;
 • правила за осъществяване на деловата кореспонденция;

ІІ. 1. След завършване на професионалното обучение по професия “Оперативно счетоводител” със специалност “Оперативно счетоводство” обучаваният трябва да има умения за:

 • планиране и отчетност;
 • да познава фирмената организация и длъжностните характеристики на служителите;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността;
 • прилагане на нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 • набавяне, обработване и използване на счетоводна информация;
 • разчитане на счетоводните документи;
 • законосъобразно и правилно водене на документацията;
 • правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на документацията;
 • правилно обработване, сортиране и съхранение на статистическата информация и форми;
 • прилагане на механизмите и технологията за осчетоводяване на стопанските операции;
 • изготвяне на финансово-счетоводни справки;
 • попълване на унифицирани, стандартни форми и документи;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки;
 • опазване на имуществото на предприятието;
 • спазване на трудовата и финансовата дисциплина;
 • подготовка на документи и кандидатстване за работа;
 • работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея;
 • работа с персонален компютър;
 • прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в счетоводната дейност;
 • организиране на работното време;
 • организиране на работното място;
 • поддържа ред и чистота на работното си място;
 • консултиране и общуване с колеги;
 • обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа;
 • осъществяване на комуникация на чужд език;
 • разчитане на счетоводни документи на чужд език

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА: 1800 лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават/ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ / Удостоверение за професионално обучение

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА: 950 лв.

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА

 • Срок на обучение: 9 месеца
 • Общ брой часове: 974 уч. часа
 • Часове по теория: 419 уч. часа
 • Часове по практика: 555 уч. часа
 • Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна

 

Реклами